Ubytovací řád

 1. Personál Penzionu Apex (dále jen „Penzion Apex“) je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje, tj. předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Neprokáže-li se platným dokladem totožnosti, je Penzion Apex oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu O místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční hosty.
 2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit dle ceníku platného v momentě potvrzení rezervace. V období hlavní sezóny může být host vyzván k uhrazení zálohy před příjezdem.
 3. Informace o aktuálních cenách ubytovacích a doplňkových služeb jsou k dispozici na recepci a na webových stránkách www.penzion.apextextil.cz.
 4. Poplatek za zrušení rezervace, či pozdní storno rezervace je účtováno dle Storno podmínek platných v okamžiku vytvoření rezervace.
 5. Na základě potvrzené objednávky je Penzion Apex povinen ubytovat hosta v rozmezí od 16:00 hod do 20:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li dohodnuto jinak. Případný požadavek na ubytování před 16:00 hod popř. opuštění pokoje po 11:00 hod, je nutné s Penzionem Apex předem konzultovat a vyčkat na jeho závazné potvrzení.
 6. Host užívá pokoj po dobu, kterou si předem sjednal s Penzionem Apex. Host má povinnost opustit pokoj nejpozději v 11:00 hod posledního dne rezervace. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, je Penzion Apex oprávněn účtovat pobyt i za následující den.
 7. Penzion Apex je oprávněn v ojedinělých případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se neliší v základních parametrech (tj. vybavení pokoje) od potvrzené objednávky.
 8. Při onemocnění nebo zranění hosta zajistí Penzion Apex poskytnutí lékařské pomoci, příp. převoz do nemocnice.
 9. Při potvrzené rezervaci účtuje Penzion Apex hostovi cenu za jednolůžkový pokoj i v případě, že ubytuje hosta ve vícelůžkovém pokoji či apartmánu.
 10. Penzion Apex neodpovídá za věci hostem vnesené, ani za případnou škodu na věcech odložených, jestliže nebyly odloženy na místě tomu určeném (např. v sejfu). Za ostatní odložené/zapomenuté předměty Penzion Apex neručí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá pouze v případě, že byly převzaty do úschovy a uloženy na místě tomu určeném (tj. v sejfu).
 11. Ve veškerých prostorech Penzionu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 12. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím WIFI, a to ve všech prostorech Penzionu Apex.
 13. Host je povinen v prostorech Penzionu Apex třídit odpad. Odpad je třízen na sklo, plasty a směsný odpad do k tomu určených sběrných nádob – pro sklo a plasty jsou tyto nádoby umístěny v přízemí Penzionu, pro směsný odpad lze využít odpadkové koše v kuchyňce, případně na pokojích či popelnici před budovou Penzionu. Při nerespektování tohoto nařízení či vhazování do sběrných nádob jiného než určeného odpadu, může být hostovi uložena pokuta ve výši 1.000,- Kč.
 14. V pokoji a ostatních společných prostorech Penzionu Apex není povoleno přemisťovat zařízení a nábytek, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 15. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. V hotelu je na viditelném místě vyvěšen požární řád – hosté jsou povinni řídit se jím během svého pobytu.
 16. Součástí vybavení pokojů a společných prostor jsou poplachové hlásiče kouře. V celém prostoru Penzionu jsou viditelně označeny únikové cesty a na dobře přístupných místech jsou umístěny přenosné hasicí přístroje. Host je oprávněn použít hasicí přístroj pouze při události, ke které jsou určeny. Jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné poškození/zneužití bude bráno jako vědomé poškození majetku Penzionu Apex.
 17. Ve všech pokojích a společných prostorech Penzionu Apex je zakázáno kouřit. V případě porušení této povinnosti je Penzion Apex oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 6.000,- Kč.
 18. V pokoji a ostatních společných prostorech Penzionu Apex není povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (např. holicích strojků a vysoušečů vlasů), nabíječů mobilních zařízení a laptopů a elektrických pomůcek pro děti (chůviček, ohřívačů lahví apod.). Host je povinen po jeho použití přístroj vypnout a zajistit jej tak, aby nevzniklo poškození majetku nebo požár.
 19. Host je povinen při odchodu:

a. uzavřít v pokoji a ostatních společných prostorech Penzionu Apex veškeré vodovodní kohoutky;
b. vypnout osvětlení a veškeré elektronické a elektrické spotřebiče;
c. zavřít okna;
d. uzavřít regulátory topení;
e. zavřít a zamknout pokojové dveře;
f. odevzdat pokojové klíče dle poskytnutých instrukcí;

 1. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokojích a společných prostorech Penzionu Apex. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich dospělý doprovod.
 2. Penzion Apex si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo odepřít ubytování (popř. ubytování okamžitě ukončit) osobám, které:
  a. se opakovaně dopouštěly jednání, kterým nad obvyklou míru obtěžovaly jiné hosty nebo budily jejich pohoršení;
  b. jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek;
  c. využívají společných prostor k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny;
  d. dopustily se porušení Ubytovacího řádu zvlášť závažným způsobem;
 3. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že nevzniknou pochybnosti o nezávadnosti jejich zdravotního stavu. Za odsouhlasené ubytování zvířete je Penzion Apex oprávněn účtovat si příplatek ve výši dle aktuálního ceníku. Není povoleno nechávat zvíře na pokoji bez dozoru. Zvířata nesmějí ležet na lůžku, či jiném nábytku určenému k odpočinku hostů. Není dovoleno používat sprchy nebo umyvadla ke koupání a mytí zvířat. Pohyb zvířat po veřejných prostorech Penzionu Apex je možný pouze s náhubkem a v doprovodu osoby doprovázející zvíře. Ke krmení zvířat nesmí být použit inventář, který slouží k přípravě a podávání pokrmů hostům.
 4. V rozmezí od 22:00 hod do 07:00 hod jsou hosté povinni respektovat noční klid (tzn. nerušit ostatní ubytované hosty nadměrným hlukem).
 5. Host je povinen nahlásit zjištěnou vadu a závadu v pokoji pracovníkům Penzionu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že pokoj byl předán hostovi ve zcela bezchybném stavu.
 6. Za škody způsobené na majetku Penzionu Apex odpovídá host dle platných předpisů a zákonů. Host hradí způsobenou škodu, jestliže neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok vzniká i v případě, že škoda byla zjištěna po odjezdu hosta.
 7. Z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny návštěvy na pokojích ani ve společných prostorech Penzionu Apex. Vstup cizích osob bez povolení vedení Penzionu je přísně zakázán.
 8. V pokojích není instalováno žádné audio-vizuální ani zvukové zařízení. Host není oprávněn instalovat vlastní audio-vizuální nebo zvukové zařízení do kombinace se stávajícím zařízením Penzionu Apex.
 9. Parkování před budou Penzionu Apex je hostům dostupné pouze v případě volné kapacity. Host není oprávněn parkování zde vyžadovat – nejedná se o součást ubytovací služby.
 10. Nabíjení elektrokol a elektromobilů je možný pouze po předchozí domluvě za případný poplatek na k tomu vyhrazeném místě. Porušením tohoto ustanovení může být hostovi uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč.
 11. Hosté jsou povinni dodržovat Provozní řád kuchyňky, který zní:

1) Kuchyňka je umístěna v podkroví Penzionu Apex v neoznačené místnosti vedle pokoje č. 9.
2) Účelem kuchyňky je poskytnout podmínky pro individuální vaření a přípravu jídel ubytovaným hostům.
3) Přístup do kuchyňky je umožněn nepřetržitě.
4) Je zakázáno poškozování majetku a vynášení veškerých věcí z kuchyňky, které jsou v majetku Penzionu Apex.
5) Host je oprávněn k přípravě či skladování pokrmů a nápojů využívat veškeré vybavení kuchyňky.
6) Host je při užívání kuchyňky povinen řídit se tímto provozním řádem a zároveň si počínat tak, aby svým jednáním a chováním nepoškozoval majetek Penzionu Apex či ohrožoval své zdraví, zdraví osob, jež jsou s tímto v místnosti kuchyňky a dále zdraví ostatních hostů.
7) Vstupem do kuchyňky host automaticky souhlasí s pravidly místnosti.
8) Při příchodu je nutné zkontrolovat, zda spotřebiče, které host bude v rámci vaření používat, nevykazují znaky poškození a je tedy možné je řádně užít k účelu, který je ze strany hosta požadován. V případě zjištění závady je host povinen ihned informovat obsluhu Penzionu Apex o zjištěné závadě. Zároveň je host povinen při zacházení se spotřebiči, jež jsou výbavou kuchyňky, se řídit dle pokynů výrobce k řádnému užívání spotřebiče. Při odchodu je host povinen zkontrolovat vypnutí veškerých spotřebičů, zajistit vyvětrání, uzavření oken, zhasnutí, uvedení kuchyňky do původního stavu.
9) Hosté při využití kuchyňky mají zakázáno používat vlastní vnesené elektrické spotřebiče.

 1. Pokud má host během svého pobytu opodstatněná přání nebo stížnosti, měl by oslovit příslušný personál s cílem vyvinout maximálního úsilí vedoucí k jejich naplnění/odstranění.
 2. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu, se kterým je povinen se předem seznámit. V případě, že dojde k jeho porušení, Penzion Apex má právo od smlouvy o poskytnutí ubytování odstoupit a to i před uplynutím dohodnuté lhůty. Při zjištění porušení ustanovení Ubytovacího řádu je Penzion Apex oprávněn přijmout veškerá nutná opatření, potřebná k zamezení jeho porušování a to dle povahy porušení – v případě potřeby i v součinnosti s Policií ČR.

Tento Ubytovací řád je v platnosti a účinnosti od 01. 05. 2023

Vedení Penzionu Apex