Zásady ochrany osobních údajů

Provedením rezervace tj. v písemné, telefonické, emailové formě nebo prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách www.penzion.apextextil.cz, dáváte souhlas k tomu, aby Vámi uvedené osobní údaje byly zpravovány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dále jen „nařízení“, v rámci obchodní činnosti společnosti Apextextil s.r.o. se sídlem v Praze 9 – Bryksova 762, identifikační číslo: 27088421, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95378, která se tímto stává správcem Vašich osobních údajů.

Společnost Apextextil s.r.o. zpracovává svobodně poskytnuté osobní údaje klienta v rozsahu údajů uvedených v rezervačním formuláři – tj. Jméno a Příjmení, email a telefonní číslo, nakolik zpracovávání těchto osobních údajů je nezbytné pro rezervaci ubytovacích služeb nebo na vyřízení žádosti klienta o informace před poskytnutím ubytovacích služeb a pro plnění povinností provozovatele hotelu uložených obecně závaznými právními předpisy. Zpracování osobních údajů společnost Apextextil s.r.o. se provádí po dobu nezbytnou pro splnění výše uvedeného účelu zpracování.

Provozovatel penzionu prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze na výše uvedené účely a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.

Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných společností Apextextil s.r.o., jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo vyžádat si poskytnutí osobních údajů, které se ho/ji bezprostředně týkají. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Host odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů je host povinen jejich změnu neprodleně oznámit provozovateli penzionu.

Hostovy osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty jiné – třetí osobě, pokud je to nezbytné pro splnění účelu, za kterým byly získány. Takovým smluvním poskytovatelem služeb provozovatele hotelu je zejména zprostředkovatel ubytovacích služeb, banka a pod. Údaje mohou být těmito poskytovateli služeb použity výhradně pro účely, pro které byly osobní údaje získané.