Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Předmětem těchto obchodních podmínek Penzionu Apex (dále jen „Penzion“) je úprava objednání/ přijetí nabídky ubytovacích služeb a úprava podmínek jejich realizace (dále jen „OP“).
OP tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a uzavřených smluv týkajících se ubytovacích služeb poskytovaných Penzionem.
Pro účely těchto OP bude Penzion označován jako „poskytovatel“ a osoby poptávající/využívající ubytovacích služeb budou nadále označovány jako „host“.

Předsmluvní ujednání
Předsmluvní ujednání zahrnují proces objednání služeb a sjednávání jejich závazných podmínek.
Sjednávání podmínek je komunikací mezi poskytovatelem a hostem a není tudíž považováno za nabídku s dodatkem či odchylkou dle § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Postup při rezervaci, uzavření smlouvy o ubytování, příjezd hosta
Poskytovatel nabízí nezávazně ubytování prostřednictvím svých internetových stránek www.penzion.apextextil.cz (dále jen „web“) a pomocí služeb vybraných zprostředkovatelů. Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter, nejedná se tak o nabídku ve smyslu § 1731 nebo § 1732 Občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká hostu nárok na uzavření smlouvy o ubytování. Nabídka je platná za podmínek a po dobu v ní uvedenou, přičemž poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.
Host prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webu (nebo jiným akceptovaným způsobem) zašle poskytovateli poptávku po ubytování (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky host stvrzuje, že se plně seznámil s platnými OP, Storno poplatky, Zásadami ochrany osobních údajů a Ubytovacím řádem, přičemž s nimi výhradně souhlasí a uznává je jako nedílnou součást smlouvy o ubytování. Host je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě. Poskytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout objednávku, a to i bez udání důvodu.
V případě poskytnutí neplatných údajů ze strany hosta si poskytovatel vyhrazuje právo rezervaci hosta zrušit bez předchozího upozornění.
Po obdržení objednávky se poskytovatel zavazuje k ověření dostupných kapacit a k následnému e-mailové potvrzení/odmítnutí přijetí objednávky s vymezenými konkrétními údaji, kterými jsou: identifikační a kontaktní údaje poskytovatele, identifikační a kontaktní údaje hosta, termín příjezdu/odjezdu, počet nocí, počet osob, typ pokoje, závazná kalkulace ceny ubytování.
Poskytovatel je oprávněn upřednostnit check-in formou neosobního vyzvednutí v trezoru, k čemuž je povinen hosta řádně informovat.
První den pobytu bude host očekáván v časovém rozmezí stanoveným pro check-in uvedeným na webu Provozovatele. Provozovatel je povinen během check-inu zapsat hosta do ubytovací knihy. V případě neosobního check-inu je nezbytné tento proces zorganizovat dodatečně. Pro zapsání je nutné, aby hosté měli OP/ pas. V případě příjezdu hosta mimo vymezený čas, je host povinen poskytovatele o této skutečnosti předem telefonicky informovat. V případě pozdějšího příjezdu hosta bez předchozího telefonického oznámení si poskytovatel vyhrazuje právo ubytování poskytnout v nadcházejícím časovém rozmezí pro check-in.

Cena
Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj a pro počet osob uvedených v rezervaci.
Poskytovatel není oprávněn po dobu platnosti rezervace jednostranně navýšit cenu ubytování, s výjimkou případů:
dojde-li ke změně v rezervaci (zejména změna pokoje, změna počtu osob);
dojde-li ke změně právní úpravy, změně sazeb daně z přidané hodnoty nebo poplatku za rekreační pobyt;
Ceny služeb poskytovaných poskytovatelem jsou uvedeny na webu v záložce „Ceny“. Uvedené ceny již zahrnují městskou daň a DPH.

Platební podmínky
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a hostem vzniká v okamžiku závaznému potvrzení objednávky poskytovatelem.
V případě poskytnutí neplatných údajů ze strany hosta si poskytovatel vyhrazuje právo rezervaci hosta zrušit bez předchozího upozornění.

Ostatní ustanovení
Po předchozí domluvě s poskytovatelem je možné ubytování i s drobnými domácími zvířaty, a to za poplatek uvedeným na webu v záložce „Ceny“.
Celý objekt, v němž se ubytovací prostory nacházejí, je nekuřácký. Host je povinen tento zákaz kouření dodržovat. V případě nedodržení  je poskytovatel oprávněn uložit hostovi jednorázovou pokutu (viz. Ubytovací řád), při opakovaném porušení zákazu kouření ukončení smlouvy o ubytování bez nároku na vrácení částky.
Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních hosta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany třetích osob.
Parkovací plocha není hlídaným parkovištěm a poskytovatel neposkytuje jakýkoliv dohled nad zaparkovanými vozidly hosta anebo jejich příslušenstvím.

Závěrečná ustanovení
Tyto OP ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi hostem a poskytovatelem.
Zaškrtnutím pole „Souhlasím s obchodními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním host potvrzuje, že se seznámil a bezvýhradně souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které je k dispozici na webových stránkách www.penzion.apextextil.cz.
Tyto OP může poskytovatel v plném a neomezeném rozsahu doplňovat/měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze OP umístěna na webu poskytovatele. Změna těchto OP nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění. Vztah hosta a poskytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv a povinností se řídí těmi OP, platnými v době rezervace.
Je-li v těchto OP požadována písemná forma jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.
Pokud jakékoliv jednotlivé ustanovení těchto OP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto OP a taková neplatnost nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto OP.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
V případě sporu mezi hostem a poskytovatelem může host využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může host kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Poskytovatel doporučuje hostovi ho nejdříve kontaktovat pro vyřešení nastalé situace.